Vigtigt at huske når du laver en erhvervslejekontrakt

Hvad er vigtigt at huske når du skal lave en lejekontrakt for erhverv?

Nedenfor kan du læse nogle af de punkter, der er vigtige at have med i en erhvervslejekontrakt.

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere er du altid velkommen til at kontakte os.

For yderligere vejledning og information om Erhvervslejeloven klik her.

Erhvervslejekontrakt

1. Parterne

Vær opmærksom på, om lejer og udlejer skal stå som selskab eller privatpersoner i en erhvervslejekontrakt.

I de fleste tilfælde indgås der en skriftlig aftale. Dette er ikke et krav lovgivningsmæssigt.

2. Leje og depositum

Der aftales en fast pris for leje og dette betales ofte kvartalsvis eller månedsvis. Desuden er det normalt, at der er et depositum, som er forudbetalt. Dette er i mange tilfælde 3 eller 6 måneders leje.

3. Forbrug og øvrige udgifter

Udover lejen er det vigtigt at aftale hvad der betales. Det kan være el, vand, varme, afgifter, forsikring, ejendomsskatter mv.

4. Lejemålets omfang bør præciseres

Fordeling af lokaler (primære og sekundære). Fremtidig leje kan afhænge af dette. I kontrakten bør det noteres, hvad omfanget af lejemålet er (størrelse på lejemålet).

5. Anvendelse

Hvis lejemålet skal anvendes til butik, kan udlejeren have en interesse i at præcisere hvilken form for butik, der er tale om. Lejeren kan ofte ønske, at det ”blot” præciseres til detailhandel, hvilket er al form for handel i butik.

6. Overtagelsesdato

Det er vigtigt at aftale en dato for overtagelse. Denne bør indgå som en del af lejekontrakten.

7. Opsigelsesmuligheder

Reglerne for opsigelse følger Erhvervslejeloven (ELL) hvis ikke andet er aftalt. Denne siger 3 måneders opsigelsesvarsel, men 6 måneders varsel er også normalt i en erhvervslejekontrakt, ligesom der i nogle tilfælde kan være en uopsigelighedsperiode fra begge sider. Udlejers uopsigelighedsperiode er i mange tilfælde længere end lejerens.

8. Moms

Erhvervslejemål er ofte pålagt moms, da udlejeren i mange tilfælde vil være momsregistreret.

9. Fremleje

Hvis lejeren ønsker mulighed for at fremleje noget eller hele det lejede anføres det i kontrakten.

10. Afståelse

Lejeren kan have interesse i at afstå lejemålet, hvis virksomheden skal sælges som følge af generationsskifte eller andet. Som udgangspunkt er der ifølge § 12 ikke afståelsesret, så det skal aftales særskilt.

11. Ændringer i det lejede

Der gives, ifølge Erhvervslejeloven, begrænsede muligheder for at foretage ændringer i det lejede vedr. ombygninger.

Hvis lejeren ønsker yderligere muligheder for at foretage ændringer, bør det overvejes at skrive det i lejekontrakten, så der ikke er nogen tvivl om, hvad der er mulighed for.

12. Vedligeholdelse

Begge parter har en interesse i at definere, hvem der skal vedligeholde hvad indvendigt og udvendigt.

Uanset hvordan fordelingen vil være, skal det defineres i en lejekontrakt.

13. Ansvarsfraskrivelse

Udlejeren er ikke erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andre former for indirekte tab som følge af mangler ved det lejede. Dog er udlejeren forpligtet til at udbedre mangler, der bliver konstateret, for hvilke udlejeren hæfter.

14. Lejeregulering

Lejeregulering anføres i kontrakten og reguleres ofte i forhold til nettoprisindekset. Ifølge Erhvervslejelovens § 13 vil det være muligt at regulere lejen, hvis værdien af det lejede afviger væsentligt i forhold til prisen på det lejede. Dette kan dog kun ske hvert fjerde år.

15. Skiltning

Opsætning af skiltning/visuelt logo og andet, som lejeren ønsker, skal udlejeren sikre vil være muligt. Det kan være muligt at udlejeren skal godkende skiltningen.

16. Fraflytning

Ved fraflytning skal lejeren aflevere det lejede i samme stand som ved indflytning. Det skal afleveres ryddeliggjort og rengjort.

17. Uoverensstemmelser

Det er vigtigt at aftale hvordan uoverensstemmelser afgøres. Enten ved voldgift eller ved domstolene. Det kan være en idé for lejeren at lave en forsikring, som dækker retshjælp, hvis det skulle blive nødvendigt.

18. Tinglysning

Lejeren har ret til at forlange nærværende lejekontrakt tinglyst på ejendommens matrikelnr. Lejekontrakten respekterer nuværende og fremtidige pantehæftelser og servitutter. samt evt. udstykning og opdeling i ejerlejligheder.

Erhvervsmægler Kolding